top of page

Grand Eastern Europe

Austria - Hungary - Slovenia - Czech - Germany
10
days
TRAVEL ITINERARY
 
วันที่ 1     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
วันที่ 2    เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - สวนสนุกปราเตอร์
             ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์สตรีท - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
วันที่ 3     กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
วันที่ 4     บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัค) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค)
วันที่ 5     ปร๊าก - มาเรียนส์เก้ ลาสเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
วันที่ 6     ปราสาทปร๊าก-เที่ยวชมเขตเมืองเก่า-สะพานชาร์ล-นาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่ 7     ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
วันที่ 8     ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน
วันที่ 9     เที่ยวชมเมืองมิวนิค- พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 10    เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
bottom of page